Van Herwijnen accountants & belastingadviseurs

Sterk in toegevoegde waarde


A. (Ad) van Herwijnen RA verricht werkzaamheden als gerechtelijk deskundige en is ingeschreven bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (www.LRGD.nl).

Relevante opleidingen:

  • Registeraccountant (Nivra/NBA)
  • Gerechtelijk Deskundige (Juridisch Postacademisch onderwijs Universiteit Leiden)
  • De economische deskundige in civiele schadezaken (Juridisch Postacademisch onderwijs Universiteit Leiden)
  • Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige (2021) (Juridisch Postacademisch onderwijs Universiteit Leiden)

Specialisaties:

  • Financiële vraagstukken, boekhoudkundige geschillen en overige financiële geschillen MKB-ondernemingen, aandeelhouders, DGA's, vennoten en ondernemers
  • Boekhoudfraude
  • Schadezaken (schade uit onrechtmatige daad of overeenkomst, wanprestatie, schade aan een merk, schade op basis van een business plan en afgebroken onderhandelingen, schade overtreding concurrentiebeding, schade overtreding patent/octrooi, schadestaatprocedure etc.)
  • Forensic valuation
  • Accountancy en fiscale advisering MKB


Behoefte aan deskundigen

De rechterlijke macht, maar ook de advocatuur en rechtzoekende partijen, maken meer en meer gebruik van forensische expertise (specifieke vakkennis). Door deze ontwikkeling, de toenemende inhoudelijke complexiteit van de zaken en de grote financiële belangen voor betrokkenen, neemt de behoefte aan onderzoek door deskundige deskundigen sterk toe. Bij het LRGD geregistreerde deskundigen kennen de juridische procedures en weten wat van hem/haar wordt verwacht.

Wanneer er voor de beoordeling van een geschil specifieke vakkennis nodig is, kan de rechter op eigen initiatief, of op verzoek van partijen een deskundige inschakelen.

Het deskundigenbericht is een - in de regel een schriftelijk - verslag waarin door een of meer deskundigen antwoord gegeven wordt op vragen van de rechter. Die vragen kunnen betrekking hebben op feiten, maar de rechter kan aan deskundigen ook vragen naar zijn oordeel.


Het inschakelen (via de rechter) van een deskundige vooruitlopend op een procedure

Vooruitlopend op de rechterlijke bewijswaardering kan een partij vóór of tijdens een procedure bij de rechter een verzoek indienen voor een zogeheten voorlopig deskundigenbericht (artikel 202 Rv). Bij toewijzing van dit verzoek wordt een deskundigenonderzoek bevolen, waarbij de aan te wijzen deskundige zich uitlaat over vragen en relevante feiten en omstandigheden die essentieel zijn voor een beslissing over het geschil. De gedachte hierachter is dat een partij met een voorlopig deskundigenbericht beter zou kunnen beoordelen of het raadzaam is een procedure te beginnen of voort te zetten.


Partijdeskundige

Mocht u overwegen een gerechtelijke procedure te starten dan kan het aanbeveling verdienen de situatie vooraf door ons als partij-deskundige te laten onderzoeken. Hiermee zijn de kansen in een procedure in te schatten en kan vooraf een strategie bepaald worden. Een heldere rapportage kan daarbij behulpzaam zijn.


Second opinion en contra expertise

Heeft u behoefte aan een second opinion of contra expertise (in het geval van schade worden de kosten vaak vergoed door de verzekering of schadeplichtige (BW 6:96)


Wetgeving

Wetsartikelen Rv

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Eerste Boek: De wijze van procederen voor de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad De Tweede titel: De dagvaardingsprocedure in eerste aanleg Negende afdeling: Bewijs §6: Deskundigen zijn de artikelen 194-200 van belang voor Gerechtelijk Deskundigen alsmede de artikelen 201 en 202 (§7).

Wettelijke verplichting tot schade vergoeding

BW 6: afdeling 10 Wettelijke verplichting tot schadevergoeding: BW 6 art. 95 tm 110


Referenties

Rechterlijke macht (rechtbank)
Advocatuur
Bedrijfsleven
Publiekrechtelijke instellingen
Privé-personen (o.a. financiële schade ongevallen-inzittendenverzekering BW 6:95 en 6:96)